tt ads

Youn nan dènye teknoloji ki envante se yon klip kont wonfleman ki pèmèt moun jwenn soulajman lè yap dòmi.
Plizyè milye moun konnen wonfleman gen gwo konsekans nan nivo sosyal tankou nan nivo konjigal yo. Sou chak 2 gason epi 4 fanm anviwon soufri pwoblèm wonfleman lè yap dòmi.
Men jodi a, gen yon solisyon revolisyonè ki kapab amelyore respirasyon moun lan epi kanpe wonfleman depi nan premye nuit lan.

Se yon klip ki fèt an silikòn epi ki byen lejè yo metel nan twou nen moun lan epi li adapte ak tout fòm nen. Li gen yon seri leman ki fèl paka sot tonbe pandan moun nan ap dòmi.
Li anpeche wonfleman epi li pèmèt ou dòmi pi byen ak madanm ou oubyen mariw.

Klip kont wonfleman ‘ Noseclip ‘ ouvri byen dousman 2 tou nen yo, ki pèmèt mwens rezistans lè oksijèn ap pase nan yo. Konsa oksijèn moun nan ap respire a ap pibyen sikile soti nan nen pou ale nan poumon yo. Depi kò a fin santi respirasyon an ap byen fonksyone, envolontèman li pase nan twou nen an sa ki vin pibon, pi sen, epi wonfleman pap fèt ankò.

Klip kont wonfleman sa ki fèt an silikòn nan tèlman lejè, menm ou menm ki pote’l la ou pap santil. Li trè konfòtab epi li pa fè defo, sèlman li plase nan 2 twou nen yo. Li pèmèt moun jwenn yon respirasyon ki natirèl sa ki ap elimine wonfleman epi ameliore kalite somèy ou ki ap pèmèt rezoud pwoblèm sa sitou nan fwaye yo kote anpil moun gen gwo pwoblèm ak patnè yo a koz gwo wonfleman lannwit.

Techdactu

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *