tt ads

Pandan nap tann metòd kèk rezo tankou facebook, Twitter ak lòt ankò pral itilize Pou konbat enfòmasyon ki pa verite, men 5  metòd ou ka itilize pou dekouvri sa pèsonèlman.

1)egzamine tit la ak mesaj ki akonpanye l : nan objektif Pou entèpele pi plis lektè, move enfòmasyon yo souvan gen tit ki bèl epi akwochè, siw wè l ekri an majiskil epi gen pwen ekslamasyon, gen anpil chans pou se Yon fo aktyalite.

Sou menm sijè Sila, « internet safer day » vle edike tout jèn yo sou fo enfòmasyon yo tankou, kèk mesaj tankou <<faîtes tourner>>, <<diffusez à tous vos contacts>> oubyen <<les médias n’en parle pas>>, <<Tels que reçu>> kapab konsidere tou, kòm alèt. Itilizasyon fòmil chòk sa yo se pou fè pase fo enfòmasyon yo pi vit.

2)Verifye kredibilite sit la: Pou verifye otantisite yon enfòmasyon, li nesesè pouw remonte jis nan sit ki difize l la. chache konnen si l se yon sit enfòmasyon ki rekonèt? yon senp rechèch sou entènèt  ap sifi pou ransenye sou liy editoryal ak repitasyon sit entènèt sila.

Fòk ou verifye tou URL la: sa ka rive kèk sit ki fwodile imite adrès elektwonik vrè medya yo.

3)Remonte nan sous la:  sous ki bay enfòmasyon sila, èske li fyab? Èske se gouvènman, lapolis oubyen ponpye? Si kontèks la parèt vag oubyen non moun ki site yo pa vrèman idantifye, ou dwe mefyew de enfòmasyon sa.

Fè atansyon tou ak temwen endirèk yo, ki pat asiste  nan evenman ki releye a. Si enfòmasyon an pa soti nan premye temwen an, gen plis chans pou moun sa defòme enfòmasyon an.

4)Dekripte Yon imaj oubyen videyo: gras ak kèk zouti enfomatik , ou kapab verifye yon foto oubyen videyo.

Avèk GOOGLE IMAGE oubyen TINEYE, w ap senpleman ou glise foto a nan ladan yo pou kapab verifye sous li. Sa ka rive pou yon fo aktyalite detounen yon foto ki otantik men li retirel nan kontèks li. Eben nan yon sèl klik, outi sa kapab retwouve foto original la. Epi lo posib pou w tou konnen dat piblikasyon li epi dekouvri si imaj la retouche.

Pou otantisite yon videyo, li kapap verifye gras ak <<youTube Data Viewer>> ki se Yon sit Amnesti entènasyonal mete an liy pou konnen kilè ak kiyès ki pibliye yon videyo.

5)Konsilte yon lòt sit sou menm sijè a: Yon senp ti rechèch kapab pwouve si yon enfòmasyon vrè . An jeneral lòt sit konn evoke menm aktyalite a pandan l site menm sous yo, li pwobab poul vrè.

Men, si okenn lòt medya referans nan peyiw oubyen aletranje pa mansyone enfòmasyon an, li gen anpil chans poul se yon fo enfòmasyon (fake news).

Watson Audibert

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *