tt ads

Depi 10 lane, teknoloji ap evolye epi vini ak yon nouvo fòm gouvènman teyorikman ak sou plan pratik se youn nan pi gwo evolisyon ki fèt nan administrasyon piblik la pandan dènye ane sa yo. Li vini avek nouvo vokabilè, nouvo pratik, lòt fason moun reyaji epi modifye rapò ki egziste nan Administrasyon piblik la.

Tèm sa pran nesans gras ak pratik komès elektwonik nan sektè piblik la, kòm definisyon nou ka di se diferan aktivite gouvènman ap mennen ak divès pwosesis nimerik nan kad yon rezo enfòmatik gras ak entènèt ant administration piblik ak sektè prive a pou sèvi pi byen popilasyon an.

Aktivite sa yo fèt sou fòm echanj eletwonik enfòmasyon nan objektif pou founi oubyen pou benefisye sèvis epi ekoule pwodui.

Yon fason jeneral nou kapab di Gouvènans Elektwonik la se nouvo wòl administrasyon piblik la jwe gras ak itilizasyon Teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon

Gouvènans Elektwonik la relye kèk eleman kle, pami yo nouvo anviwonman administrasyon an avèk itilizasyon Teknoloji enfòmasyon ak Kominikasyon yo, pami yo enfòmatik, imel, wèb, Teknoloji san fil, ki patisipe nan jesyon sèvis administrasyon an fèt pi byen, pi rapid epi pèmèt sitwayen yo jwenn plis priyorite.

Premye domèn Gouvènans elektwonik lan se fonksyon leta nan ekonomi ak nan sosyete a, li gen pou objektif ogmante randman ekonomik la, paske enfòmasyon se yon nouvo richès teknolojik, epi li pèmèt pwodiksyon richès, nan sans sa gouvènman dwe favorize kreyasyon antrepriz, enstale enfrastrikti teknolojik nan tout peyi a pou fasilite fonksyonman fòm gouvènans sa.

Gouvènans elektwonik la dwe kreye mwayen ak dispozisyon nesesè pou tout tranzaksyon, demann pyès tankou ak nesans, kat idantifikasyon, paspò elatriye) peye anplwaye, envestisman nan divès domèn fèt ak plis transparans gras ak sistèm nimerik la, ki ap rann pwosesis sa yo pi fyab, pi efikas epi pi rapid.

Menm nan zafè eleksyon gouvènans elektwonik lan ap pote anpil amelyorasyon, nan transparans eleksyon, nan rapidite ak fyabilite rezilta, epi ap pèmèt rediksyon pousantaj koripsyon nan pwosesis elektoral la.

Gouvènman elektwonik la, pote anpil avantaj epi anpil moun konsiderel kòm yon pwen ki enpòtan nan tout devlopman dirab yon peyi jounen jodya, li diminye fistrasyon nan relasyon piblik yo, menm lè pou bon fonksyonman gouvènans sa, ta dwe gen nouvo lwa ki ekri sou teknoloji ak gouvènans elektwonik spesyalman pou evite konfli nan administrasyon piblik la epi evite kriz nan sosyete.

Joame BAPTISNE

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *