tt ads

Gen kèk syantifik nan peyi Hong Kong rive rechaje plizyè santèn dyòd Led apati kèk gout dlo . Yon nanojeneratè ki kapab bay kouran gras ak lapli oubyen yon tib avèk dlo.

Santral idwolik yo itilize tibin kouple nan jeneratè elektwomayetik yo , sa ki pèmèt yo itilize fòs dlo a pou pwodwi kouran elektrik . Men sistèm sa yo anpil , yo lou epi yo pèdi nan efikasite kantite dlo a. Sou lafòm, gen yon altènativ ki egziste nan nanojeneratè triboelektrik la, se yon nouvo dekouvèt, nan lane 2012. Nan yon atik pibliye nan revi Nature , yon ekip chèchè nan Inivèsite minisipal Hong Kong reyisi kreye yon jeneratè ki mil fwa pi efikas. Nanojeneratè triboelektrik ki itilize fòs yon gout dlo pou transfere yon chaj ant de kouch separe ki separe .Syantifik yo itilize politetrafliyowoetilèn ki se yon polimè avèk yon chaj ki ap prèske la tout tan epi ki pèmèt konvèsyon enèji a ak plis efikasite.

100 dyòd limen avèk yon gout dlo anplis, pandan n itilize yon elektwòd an aliminyòm , chèchè yo dekouvri somè enèji a pat pwodwi nan moman enpak la men lè gout dlo an ap tonbe. Gout sa kreye yon sikwi fèmen lèw touche elektwòd la , li aji tankou yon rezistans, polimè a transfòme an kondansatè. Sifas la kapte epi stoke plis chaj pandan li rann jeneratè a vin pi efikas.

Rezilta sa posib avèk yon goutlèt dlo, chèchè yo reyisi alimante 100 dyòd elektwoliminesant (Led), epi fè konnen 4 gout dlo dwe pèmèt 400 limen.

Nanojeneratè yo kapab itilize pi gwo kantite pou gen kouran gras ak lapli, men li ka sèvi tou pou kolekte enèji lanmè yo oubyen menm dlo anndan yon tib. Chèchè yo dwe rezoud ankò kèk pwoblèm tankou kowozyon elektwod yo men yo espere genyen yon bon pwototip nan 5 ane pou rive rezoud pwoblèm enèji nan anpil peyi nan mond lan, sitou nan sa ki pi pòv yo.

Sous : FUTURA TECH

Rachelle FIGARO

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *