tt ads

Avèk evolisyon teknolojik,  gen anpil nouvo metye ki pran nesans nan syans ak teknoloji, nan sektè tankou Teknoloji enfòmasyon,  Enfòmatik, ak metye sou entènèt pou nou site sa yo sèlman.

Pami nouvo metye sa yo, nap prezante kèk nan yo ki pi rantab;

Enjenyè Entèlijans Atifisyèl

Kantite metye ki konsène entèlijans atifisyèl miltipliye pa 16 pandan 4 dènye ane sa yo. Yon Enjenyè Entèlijans Atifisyèl kapab enstale, fè konsepsyon sistèm epi navigasyon nan yon machin otonòm. Wòl li se pou konsevwa pwogram enfòmatik ki la pou repwodui travay ak refleksyon moun ap jere. Li travay an kolaborasyon ak yon Devlopè enfòmatik pou li ka entegre teknoloji li yo sou mache a.

Spesyalis nan Cyber sekirite

Sistèm enfòmatik se sib prensipal pirat enfòmatik yo ki toujou ap chèche tout mwayen pou atake epi vòlè enfòmasyon,  yo itilize viris enfòmatik,  yo atake tout sistèm, tout antrepriz nenpòt fason ki posib.

Wòl Spesyalis nan Cyber sekirite a se pou anpeche yo rive pirate epi pèdi enfòmasyon sansib epi garanti sekirite sistèm enfòmatik yo, li itilize politik sekirite enfòmatik ak Telecom Antrepriz yo pou rive pwoteje enfòmasyon yo. Li idantifye epi analize menas pirat yo pou li kapab pi byen sekirize sistèm yo.

Manajè Kominote

Se yon metye ki enpòtan,  wòl li se pou jere kominote pou amelyore notoryete epi imaj yon Antrepriz oubyen yon Enstitisyon sou entènèt. Li ap siveye rezo sosyo yo pandan lap redije kontni editoryal (Tèks, Imaj, Videyo)  pou alimante yo. Travayè nan metye sa dwe pran plizyè fòmasyon pou li ka efikas tankou Kominikasyon, Pwomosyon Pwodui (Maketin) , li dwe metrize epi adaptel ak chanjman kap fèt tanzantan sou entènèt la.

Enjenyè nan fyabilite Sit

Pwofesyonèl entènèt sa travay pou Antrepriz Teknolojik nan lide pou garanti Fyabilite Sit entènèt ak Aplikasyon. Metye sa epi li evolye ansanm ak lejislasyon ki dispoze prensip fonksyonman Sit yo. Enjenyè nan Fyabilite Sit entènèt la dwe metrize Jeni lojisyèl ak Aplikasyon yo.

Enjenyè Data

Enjenyè Data enstale enfrastrikti ak materyèl ki endispansab nan analiz enfòmasyon. Travay li se entèprete aprè analiz yon kantite enfòmasyon li resevwa. Li se premye mayon nan chèn tretman enfòmasyon. Se yon ekspè ki jwe plizyè wòl, li dwe metrize matematik, statistik, epi kòd entènèt ak pwogramasyon.

Data Syantis

Wòl Data Syantis la se pou fè enfòmasyon yo pale, li soutire enfòmasyon ki enpòtan ki ka ede antrepriz yo pran bon jan desizyon ki stratejik,  li ka travay nan domèn ki varye tankou Komès, nan Rechèch, kidonk li dwe gen yon nivo Metriz oubyen Doktora.

Se kèk pami nouvo metye ki plis rantab nan mond teknolojik la, kote anpil antrepriz nimerik bezwen sèvis pwofesyonèl sa yo pou antrepriz yo kapab pi byen fonksyone epi jenere plis pwofi.

Sous : Futura-Tech

Auteur : Joame BAPTISNE

Techdactu

tt ads

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *