Avèk evolisyon teknolojik,  gen anpil nouvo metye ki pran nesans nan syans ak teknoloji, nan sektè tankou Teknoloji enfòmasyon,  Enfòmatik, ak metye sou entènèt pou nou site sa yo sèlman.

Pami nouvo metye sa yo, nap prezante kèk nan yo ki pi rantab;

Enjenyè Entèlijans Atifisyèl

Kantite metye ki konsène entèlijans atifisyèl miltipliye pa 16 pandan 4 dènye ane sa yo. Yon Enjenyè Entèlijans Atifisyèl kapab enstale, fè konsepsyon sistèm epi navigasyon nan yon machin otonòm. Wòl li se pou konsevwa pwogram enfòmatik ki la pou repwodui travay ak refleksyon moun ap jere. Li travay an kolaborasyon ak yon Devlopè enfòmatik pou li ka entegre teknoloji li yo sou mache a.

Spesyalis nan Cyber sekirite

Sistèm enfòmatik se sib prensipal pirat enfòmatik yo ki toujou ap chèche tout mwayen pou atake epi vòlè enfòmasyon,  yo itilize viris enfòmatik,  yo atake tout sistèm, tout antrepriz nenpòt fason ki posib.

Wòl Spesyalis nan Cyber sekirite a se pou anpeche yo rive pirate epi pèdi enfòmasyon sansib epi garanti sekirite sistèm enfòmatik yo, li itilize politik sekirite enfòmatik ak Telecom Antrepriz yo pou rive pwoteje enfòmasyon yo. Li idantifye epi analize menas pirat yo pou li kapab pi byen sekirize sistèm yo.

Manajè Kominote

Se yon metye ki enpòtan,  wòl li se pou jere kominote pou amelyore notoryete epi imaj yon Antrepriz oubyen yon Enstitisyon sou entènèt. Li ap siveye rezo sosyo yo pandan lap redije kontni editoryal (Tèks, Imaj, Videyo)  pou alimante yo. Travayè nan metye sa dwe pran plizyè fòmasyon pou li ka efikas tankou Kominikasyon, Pwomosyon Pwodui (Maketin) , li dwe metrize epi adaptel ak chanjman kap fèt tanzantan sou entènèt la.

Enjenyè nan fyabilite Sit

Pwofesyonèl entènèt sa travay pou Antrepriz Teknolojik nan lide pou garanti Fyabilite Sit entènèt ak Aplikasyon. Metye sa epi li evolye ansanm ak lejislasyon ki dispoze prensip fonksyonman Sit yo. Enjenyè nan Fyabilite Sit entènèt la dwe metrize Jeni lojisyèl ak Aplikasyon yo.

Enjenyè Data

Enjenyè Data enstale enfrastrikti ak materyèl ki endispansab nan analiz enfòmasyon. Travay li se entèprete aprè analiz yon kantite enfòmasyon li resevwa. Li se premye mayon nan chèn tretman enfòmasyon. Se yon ekspè ki jwe plizyè wòl, li dwe metrize matematik, statistik, epi kòd entènèt ak pwogramasyon.

Data Syantis

Wòl Data Syantis la se pou fè enfòmasyon yo pale, li soutire enfòmasyon ki enpòtan ki ka ede antrepriz yo pran bon jan desizyon ki stratejik,  li ka travay nan domèn ki varye tankou Komès, nan Rechèch, kidonk li dwe gen yon nivo Metriz oubyen Doktora.

Se kèk pami nouvo metye ki plis rantab nan mond teknolojik la, kote anpil antrepriz nimerik bezwen sèvis pwofesyonèl sa yo pou antrepriz yo kapab pi byen fonksyone epi jenere plis pwofi.

Sous : Futura-Tech

Auteur : Joame BAPTISNE

Techdactu

Depi komansman 21nyèm syèk la gen anpil mo nouvo ki kreye gras ak evolisyon teknolojik ki vin pi plis chak jou, pami mo sa yo genyen « CYBERSECURITE, CYBERNETIC, CYBERATTAQUE, CYBER-ESCROQUERIE » prefiks CYBER la akonpanye lòt mo pou bay nesans ak plizyè neyolojis pou pale de sa ki gen rapò ak rezo entènèt pou eksplike menas ki panche sou mond nan akoz entènèt.

Depi nan lane 2000, genyen sa ki rele sibè-Eskrokri ki komanse ap pran jarèt. Yon Eskro se yon moun k ap itilize fo non oubyen fo kalite pou yo kapab twonpe yon moun fizikman oubyen moralman, yon fason pou kapab benefisye swa lajan oubyen yon byen.

Premye metòd Sibè-Eskwo (CYBERESCROC) yo se kreye yon kont sou non yon fi sou rezo sosyal yo pou sedui gason, apre yon seri echanj, lè yo rive  kreye yon relasyon santimantal, endividi sa yo mande patnè a pou fè echanj foto toutouni jiskaske yo rive nan stad voye video san rad. Endidi ki ap komèt aksyon an itilize videyo sa ki fèt toutouni an pou fè gason an chantaj kote la p mande l yon sòm lajan pou l pa pibliye video sila.

Lòt metòd Eskwo yo itilize, se kreye yon kont epi mete foto yon moun ki kòmanse rantre nan laj avanse  pou kapab rantre an kontak ak lòt moun, kote y ap fè konnen yo genyen kansè, yo delivre yon koli ki se yon bwat ki kapab genyen bijou, lajan ak lot materyèl bay yon fanmi oubyen zanmi ki jeneralman nan yon peyi afriken epi di moun ki ta dwe resevwa l la kite peyi a, l ap mande moun ki vle benfrisyel la fè pwosesis pou rekipere koli a, yo mande rantre an kontak  direktè bank peyi sila. Direktè bank nan bò kote pa l ap mande yon frè pou kapab pèmèt ou rekipere koli a. Jonas Thermitus ki se yon Ayisyen k ap viv Montay nwa fè konnen li se yon viktim nan ka sa kote li peye 125 dola ameriken, li pat janm gen nouvel moun sila yo apre tranzasyon li.

 

lejislasyon sou ka sa an Ayiti

Plizyè ane apre lemond antye ap konfwonte ak pwoblem sibè-eskwokri a, kòmanse vote plizyè lwa pou  fè fas ak li.Peyi Dayiti pako janm lejifere sou li, sa pa anpeche Ayiti te patisipe nan fowòm mondyal sou sibè-krim ak sibè-sekirite nan peyi Kostarika an mas 2012. Patisipasyon Ayiti ta pral fasilite kreyasyon yon komisyon ki ap travay sou elaborasyon ak adopsyon yon lwa sou fenomèn sila anndan konsèy Nasyonal telekominikasyon(KONATEL) gras avèk kolaborasyon Laprimati epi ki jwenn sipò Komite entè-Amerikèn kont teworis (CICTE) san bliye Òganizasyon Eta Ameriken yo (OEA).