Denyè jou sa yo entèlijans atifisyèl pa sispann evolye nan mond lan, chak
jou plizyè teknisyen, enjenyè ak enfòmatisyen kreye nouvo algorit pou
fasilite lavi moun nan sosyete yo.

Si anpil moun wè entèlijans atifisyèl tankou yon menas men gen lòt moun
ki wèl tankou yon opòtinite.

Alexandre Elkrief yon jèn fransè ki diplome nan inivèsite Stenford nan peyi
Etazini mete l ansanm ak plizyè lòt enjenyè pou lanse yon antrepriz ki gen
non Knowhere News, yon startup ki gen pou travay pran enfòmasyon ki
sòti nan plizyè kwen nan mond lan ki soti nan plizyè sous pami yo AFP,
New York time, Whashington Post epi trete yo gras ak algorit yo kreye a.
Elklief fè konnen yo rive pibliye omwen 50 atik chak jou.

《Gras ak machin yo ki itilize algorit yo nou gen posiblite pou ekri yon
evenman sous divès ang》,selon entreprenè a, li fè konnen yo pa fè
machin yo konfyans a 100%, se sa ki esplike prezans kèk redaktè pou
verifyè teks yo avan yo pibliye sou Knowhere News.

Alexandre Elkrief swete gras ak avansman entèlijans atifisyèl antrepriz la
ap vinn youn nan pi gwo sit enfòmasyon kap anplwaye jounalis nan mond
lan.

Auteur : Semilien LOUISIUS
Techdactu

Nouvo fwontyè endistri teknolojik la se rive kontwole sèvo moun, ond
mayetik ak lòt inovasyon tankou ede andikape oubyen amelyore etid sou
jan konsomatè reyaji nan fason yo konsome ak konprann evolisyon
piblisite kap fèt nan mond lan.

Nan sistèm sante, salon elektwonik CES nan Las Vegas, ki gwoupe plizyè
antrepriz pou vin ak anpil chanjman nan sektè sa a kote yo mete ansanm
enjenyè, enfòmatisyen, Medsen ak ekspè nan lòt domèn.

BrainCo ki sitiye nan Boston prezante yon bandwòl ki pote non "Mind
Control", li gen kapasite pou kapte tout ond ki gen rapò ak sèvo nan sousi
pou l amelyore tout sa ki ka koz mank konsantrasyon epi ofri posiblite pou
detekte yon seri maladi, rive kontwole kèk fonksyon ki lye teknolojik tou.

Aparèy sa a "tansfòme ond serebral yo an sinyal elektronik", selon sa
dirijan BrainCo a, Zanchuan Lei fè konnen. Nan CES la, li montre kòman
yon moun ki pote bando sa a kapab fonksyone ak yon fo men. Li presize
tou moun nan kapap" limen ak etèn limyè si l konsantrel sou egzèsis sa."

Se plizyè enjenyè ki yo menm twouve yo nan inivèsite Harvard ak
Massachusetts Institute of Technology (MIT), ki kreye yon aparèy ki sèvi ak
"feedback ki sòti nan sistèm moun" ki ap disponib sou mache nan kèk mwa
ankò pou pi piti 150 dola ameriken.

Yon lòt aparèy sa a ap gen pou l lanse nan mwa jiyè, epi lap kontinye
devlope sa ki ka pèmèt li itilize pou kontrole objè alafra fizik ak vityèl,
kominikasyon ak analiz sou eta sante ak sikoloji moun kap sèvi avèl, pou
sèvi idantifokasyon elektronik. "Li kapap tou itilize pou jwèt paske jounen
jodya ou ka kontrole jwèt videyo ak je w." endikasyon Enjenyè Alex Chang.

Teknik "neuro-feedback" ki soti nan yon antrepriz peyi Canada ki rele
Interaxon, pwopoze yon bandwòl ki rele "Muse" avèk plizyè kaptè ki plase
nan pati fwon ak dèyè zòrèy pasyan pou mezire ond serebral yo. Li kapab
itilize pou amelyore teknik meditasyon. "Se tankou lè w al nan Gym. Venn
yo pap devlope si w pa fè yo travay souvan, se menm jan pou sèvo a tou",
daprè youn nan dirijan Muse yo, Tracy Newson-Rosenthal.

Nouvo envansyon sa yo montre kòman sistèm sante ap evolye ak teknoloji
ki pèmèt yo rive rezoud anpil pwoblèm nan fonksyonman moun, men nou
espere inovasyon sa yo ap ede jwenn rezilta fas ak maladi ki poko gen
medikaman yo.

Auteur : Marie Vania Rebecca Marcelin
Techdactu

Google ak Apple pibliye 3 nouvo aplikasyon sou telefòn nan objektif pou redui sou itilizasyon abizif telefòn pandan yap fè moun pran konsyans sou kantite tan yo pase ap itilize telefòn yo.

Endistri telefòn sa yo ajoute nan dènye vèsyon sistèm eksplwatasyon yo yon aplikasyon ki ap pèmèt moun gen enfòmasyon sou kantite tan yo pase ap itilize telefòn.

Nap jwenn posiblite sa nan Android vèsyon 10, nan reglaj Telefòn lan. Aplikasyon sa yo fèt pou redui itilizasyon telefòn ki kapab vin yon obstak epi gen konsekans sou lavi nou.

Premye a rele Anvlop,  jan non an endike li, li vini sou fòm anvlòp, ki pèmèt ou kache tout posiblite telefòn lan nan yon dokiman pdf ki redui telefòn lan pou fè ak resevwa apèl sèlman gras ak yon touch spesyalize ki parèt sou aplikasyon anvlòp la.

Dezyèm Aplikasyon an se yon aplikasyon ki fè itilizatè a santi li koupab a koz twòp tan li pase sou telefòn, kidonk wòl aplikasyon an se fè itilizatè pran konsyans, enfòme li sou kantite tan li fè ap itilize telefòn lan.

Li rele Activity Bubbles,  li prezante yon ekran nwa,  chak lè ou retire kòd telefòn lan, yon boul parèt anba ekran,  ki ap ogmante tanzantan, lòt boul ap ajoute tou chak fwa itilizatè a rete sou telefòn lan,  aprè yon jounen, kantite boul yo ak dimansyon yo  pwouve kantite tan telefòn lan pase ap itilize.

3yèm Aplikasyon an rele Screen Stopwatch, li ale pi lwen toujou nan rann itilizatè telefòn lan koupab, li genyen nan fon ekran yon gwo kwonomèt  ki demare apre telefòn lan fin deverouye ki montre konbyen tan telefòn lan fè ap itilize ki ka fè itilizatè a pran konsyans.

Telefòn entèlijan se youn nan aparèy teknolojik ki plis itilize epi ki pran plis sou tan moun, men gras ak Aplikasyon sa yo,  nou ka redui sou tan nap itilize telefòn nou,  pou evite gwo konsekans sou lavi nou epi itilize tan pou lòt aktivite ki ka ede nou amelyore lavi nou.

Source : Futura Tech

Auteur : Joame BAPTISNE

Techdactu

Teknoloji vini ak anpil nouvo aparèy nan objektif pou fasilite lavi nou, men inovasyon teknolojik yo chanje fason moun te konn ap viv, men kategori ki plis vilnerab fas ak chanjman sa yo se timoun yo.

Nou itilize aparèy teknolojik souvan, kèk fwa pandan tout yon jounen, televizyon, odinatè, tablèt, smatfòn, men konsekans yo genyen sou sèvo sitou timoun yo ap fè anpil deba, kidonk ki avantaj epi ki enkonvenyan ekran yo genyen sou sèvo timoun yo?

Premyèman gen konsekans sou kantite tan timoun yo dwe pase ap domi, pandan yap itilize ekran, sa konn diminye tan yo pase ap domi, telefòn, rezo sosyo, entènèt, jwèt videyo, kapab gen gwo konsekans sou sante timoun yo, sitou sèvo yo, ki ka mal devlope, ki ka menm prezante kèk twoub oubyen anomali.

Yon lòt kote, itilizasyon ekran sa yo ka pouse timoun yo manje pi plis pandan yo chita yon sèl kote ki kapab koze obezite lakay yo, yo vin parese, pa janm fè ankenn egzèsis, pandan yo ap manje pi plis, atitid ki ka kreye obèz lakay yo.

Kòm lòt risk, timoun yo pandan yo sou tout sit, yo ka tonbe sou sit pònografik ki kapab fè yo adopte konpòtman seksyèl avan lè, ki ka vin nwisib pou sosyete a, pafwa timoun lan ka vin vyolan tou, nan gade kontni ki ka rann li agresif.

Men erezman itilizasyon teknolojik pa gen risk sèlman li ofri anpil avantaj tou, tankou ede timoun yo aprann pi byen sitou si yo jwenn bon ankadreman, gen etid ki revele gen timoun ki te gen difikilte pou aprann rive aprann byen gras ak yon sistèm nimerik.

Jwèt videyo ki aktif yo ede timoun yo devlope kapasite entèlektyèl epi ede yo amelyore konpòtman yo, langaj yo ak fason yo panse, epi ede yo entegre nan sosyete a.

Men li enpòtan pou paran yo akonpanye timoun yo, pa mete ekran nan chanm yo, pa kite yo itilize ekran (telefòn, tablèt) de zè avan yo al dòmi, pou yo pa itilize ekran pandan yap manje epi ede yo konsakre tan pou lòt aktivite,tankou aktivite spò, epi paran yo dwe kontwole konsekans nimerik ki kapab genyen sou timoun yo avan li pi grav tankou, pa gen domi, kèk twoub sikolojik, ak move randman lekòl.

Lanmou Teknolojik

Desideman Teknoloji antre nan tout aktivite limanite, nan objektif pou pote solisyon fas ak pwoblèm nap rankontre. Nan sans sa, Relasyon moun ak moun pa epanye oubyen pa neglije nan dènye envansyon teknolojik yo.

Anpil moun fè eksperyans relasyon a distans ki konn prezante anpil feblès, ki konn vilnerab a koz long distans ki separe moun yo, oubyen absans kontak fizik patnè yo.

Nan sousi pou rezoud pwoblèm relasyonèl sa, yon pwofesè robotik nan peyi Singapou envante yon aparèy ki pèmèt patnè yo bo sou entènèt.

Envansyon an rele Kissenger, ki soti nan mo Kiss (bo),  ak Messenger (Mesaj),  se yon gadyèt ki gen yon fòm bouch ki pèmèt moun bo a distans gras ak entènèt.

Moun ki nan relasyon a distans,  ki bezwen afeksyon ak lanmou ka wè nan envansyon sa yon solisyon pou amelyore relasyon yo, epi kapab itilize ti aparèy sa ki ka enstale nan telefòn,   tablèt oubyen laptop pou fè romans,  li relye ak yon dispozitif ki ap pèmèt moun yo santi sansasyon bo a, pandan yap kole bouch yo nan aparèy la.

Li prezante an plastik, li vini ak yon bouch, patnè yo ap sèlman bo bouch  aparèy la epi pa lòt moun lan ap vibre ki ka fè menm jès la tou.

Avèk Teknoloji, apèl videyo kote ou ka tande moun lan epi wè li an tan reyèl te deja posib ebyen gras ak inovasyon sa, moun kapab bo sou entènèt pandan youn ap gade lòt.

Hooman Samani,  Pwofesè Robotik ki envante aparèy sa fè konnen,  gras ak silikòn,  sansibilite ak kapasite pou detekte mouvman aparèy sa ofri anpil sansasyon pandan li souliye se yon mwayen pou amelyore kominikasyon moun ak moun.

Menm lè gen kesyon Etik ki wè nan aparèy sa yon menas,  epi yon atak sou diyite moun, konsidere bo kòm yon bagay ki entim anpil, yo vle ralanti sou komèsyalizasyon pwodui sa pou fè etid sou pwoblèm sosyal ak kiltirèl aparèy sa ka koze, menm lè pou anpil moun li rete youn nan pi entèresan envansyon teknolojik ki baze sou relasyon santimantal.

Teknoloji se youn pami domèn ki pi enpòtan nan lavi moun jounen jodya,  li ka patisipe nan tout travay, li rann lavi moun pi fasil, li rann metye yo pi efikas sa ki ta pouse anpil moun kwè pa ka gen devlopman nan epòk nap viv la san bon jan evolisyon teknolojik.

Men kèk pami tout dènye envansyon teknolojik ki revolisye lavi moun nan mond lan :

Deforestasyon se youn nan koz  ki pwovoke pwoblèm chanjman ak rechofman klimatik limanite ap fè fas jounen jodya, nan sans sa yon gwoup syantifik anglè pwopoze yon aparèy ki rele (BioCarbon Engineering) li  gen kapasite pou replante plis pase yon milya pyebwa sou yon ane, ki ap pèmèt yo touche 570.000 ekta. Travay sa ap posib gras ak plizyè Dwon ki ap siyale espas ki plis debwaze nan mond lan.

Fasilite Entegrasyon Moun Andikape nan sosyete yo konsène teknoloji tou, ki pwouve yon lòt fwa ankò pa dwe gen esklizyon nan domèn sa. Yon ekip nan peyi Otrich devlope yon tablèt pou moun ki pa byen wè, ak avèg pou fasilite yo itilize teknoloji a. Tablèt la prezante sou fòm yon tèks an bray (ekriti avèg),  ekran prezante yon kantite ti boul ki ap fasilite avèg yo li sou li, tout entèfas la fòme de ekriti bray, ki pral rann avèg ak moun ki pa byen wè fè eksperyans pa yo nan mond teknolojik la.

Teknoloji desideman antre nan tout domèn, fwa sa se nan agrikilti spesyalman nan Apikilti kote yon ekip peyi Bilgari pèmèt apikiltè yo redwi nan depans yo epi jwenn plis avantaj avèk envansyon yon Rich Teknolojik ki pote non Bee Smart Technologies, ki pwopoze tanperati ideyal pou Abèy yo pwodui myèl an kantite epi li favorize repwodiksyon abèy yo.

Nan tout aparèy entèlijan moun plis itilize, mont entèlijan kòmanse vale tèren,  li konekte ak telefòn, li kontrole kantite pa ou fè nan yon jounen, kalkile kantite kalori ou boule,  li kontwole batman kè,  afiche apèl, mesaj ak notifikasyon rezo sosyo yo, anplis li kenbe misyon orijin mont te genyen ki se  bay moun lè.

Yon lòt envansyon ki ap fè anpil pale nan mond teknolojik se machin otonòm,  oubyen machin konekte, li sèvi ak pwodiksyon elektrik, li itilze koneksyon entènèt  ki pèmèt li toujou rete an kontak ak endistri ki konstwi li,  li ofri sèvis apèl nan ka ijans, li ede rezoud pan machin lan, li ede chofè a oryantel, avètil obstak ki ka prezante, li kapab detekte emosyon chofè a ki ap pèmèt prevansyon aksidan.

Youn nan pi resan envanyon teknolojik se Miwa konekte,  oubyen Miwa Entèlijan, li kapab enstale nan chanm, nan sal de ben oubyen nenpòt  lòt espas,  li enfòme nan bay Tit aktyalite, meteyo, ou kapab li kouryèl elektronik, verifye notifikasyon sou rezo sosyo yo,  epi sa ki pi pèfòman yo gen kapasite pou yo rechofe oubyen refwadi chanm kote yo ye si tanperati a mande sa.

Teknoloji pap janm fin etone nou, chak jou kap pase evolisyon yo pèmèt lavi nou pi fasil epi ede nou rezoud kèk pwoblèm limanite ap fè fas jounen jodya.

Auteur : Joame BAPTISNE

Techdactu

Avèk evolisyon teknolojik,  gen anpil nouvo metye ki pran nesans nan syans ak teknoloji, nan sektè tankou Teknoloji enfòmasyon,  Enfòmatik, ak metye sou entènèt pou nou site sa yo sèlman.

Pami nouvo metye sa yo, nap prezante kèk nan yo ki pi rantab;

Enjenyè Entèlijans Atifisyèl

Kantite metye ki konsène entèlijans atifisyèl miltipliye pa 16 pandan 4 dènye ane sa yo. Yon Enjenyè Entèlijans Atifisyèl kapab enstale, fè konsepsyon sistèm epi navigasyon nan yon machin otonòm. Wòl li se pou konsevwa pwogram enfòmatik ki la pou repwodui travay ak refleksyon moun ap jere. Li travay an kolaborasyon ak yon Devlopè enfòmatik pou li ka entegre teknoloji li yo sou mache a.

Spesyalis nan Cyber sekirite

Sistèm enfòmatik se sib prensipal pirat enfòmatik yo ki toujou ap chèche tout mwayen pou atake epi vòlè enfòmasyon,  yo itilize viris enfòmatik,  yo atake tout sistèm, tout antrepriz nenpòt fason ki posib.

Wòl Spesyalis nan Cyber sekirite a se pou anpeche yo rive pirate epi pèdi enfòmasyon sansib epi garanti sekirite sistèm enfòmatik yo, li itilize politik sekirite enfòmatik ak Telecom Antrepriz yo pou rive pwoteje enfòmasyon yo. Li idantifye epi analize menas pirat yo pou li kapab pi byen sekirize sistèm yo.

Manajè Kominote

Se yon metye ki enpòtan,  wòl li se pou jere kominote pou amelyore notoryete epi imaj yon Antrepriz oubyen yon Enstitisyon sou entènèt. Li ap siveye rezo sosyo yo pandan lap redije kontni editoryal (Tèks, Imaj, Videyo)  pou alimante yo. Travayè nan metye sa dwe pran plizyè fòmasyon pou li ka efikas tankou Kominikasyon, Pwomosyon Pwodui (Maketin) , li dwe metrize epi adaptel ak chanjman kap fèt tanzantan sou entènèt la.

Enjenyè nan fyabilite Sit

Pwofesyonèl entènèt sa travay pou Antrepriz Teknolojik nan lide pou garanti Fyabilite Sit entènèt ak Aplikasyon. Metye sa epi li evolye ansanm ak lejislasyon ki dispoze prensip fonksyonman Sit yo. Enjenyè nan Fyabilite Sit entènèt la dwe metrize Jeni lojisyèl ak Aplikasyon yo.

Enjenyè Data

Enjenyè Data enstale enfrastrikti ak materyèl ki endispansab nan analiz enfòmasyon. Travay li se entèprete aprè analiz yon kantite enfòmasyon li resevwa. Li se premye mayon nan chèn tretman enfòmasyon. Se yon ekspè ki jwe plizyè wòl, li dwe metrize matematik, statistik, epi kòd entènèt ak pwogramasyon.

Data Syantis

Wòl Data Syantis la se pou fè enfòmasyon yo pale, li soutire enfòmasyon ki enpòtan ki ka ede antrepriz yo pran bon jan desizyon ki stratejik,  li ka travay nan domèn ki varye tankou Komès, nan Rechèch, kidonk li dwe gen yon nivo Metriz oubyen Doktora.

Se kèk pami nouvo metye ki plis rantab nan mond teknolojik la, kote anpil antrepriz nimerik bezwen sèvis pwofesyonèl sa yo pou antrepriz yo kapab pi byen fonksyone epi jenere plis pwofi.

Sous : Futura-Tech

Auteur : Joame BAPTISNE

Techdactu

Depi komansman 21nyèm syèk la gen anpil mo nouvo ki kreye gras ak evolisyon teknolojik ki vin pi plis chak jou, pami mo sa yo genyen « CYBERSECURITE, CYBERNETIC, CYBERATTAQUE, CYBER-ESCROQUERIE » prefiks CYBER la akonpanye lòt mo pou bay nesans ak plizyè neyolojis pou pale de sa ki gen rapò ak rezo entènèt pou eksplike menas ki panche sou mond nan akoz entènèt.

Depi nan lane 2000, genyen sa ki rele sibè-Eskrokri ki komanse ap pran jarèt. Yon Eskro se yon moun k ap itilize fo non oubyen fo kalite pou yo kapab twonpe yon moun fizikman oubyen moralman, yon fason pou kapab benefisye swa lajan oubyen yon byen.

Premye metòd Sibè-Eskwo (CYBERESCROC) yo se kreye yon kont sou non yon fi sou rezo sosyal yo pou sedui gason, apre yon seri echanj, lè yo rive  kreye yon relasyon santimantal, endividi sa yo mande patnè a pou fè echanj foto toutouni jiskaske yo rive nan stad voye video san rad. Endidi ki ap komèt aksyon an itilize videyo sa ki fèt toutouni an pou fè gason an chantaj kote la p mande l yon sòm lajan pou l pa pibliye video sila.

Lòt metòd Eskwo yo itilize, se kreye yon kont epi mete foto yon moun ki kòmanse rantre nan laj avanse  pou kapab rantre an kontak ak lòt moun, kote y ap fè konnen yo genyen kansè, yo delivre yon koli ki se yon bwat ki kapab genyen bijou, lajan ak lot materyèl bay yon fanmi oubyen zanmi ki jeneralman nan yon peyi afriken epi di moun ki ta dwe resevwa l la kite peyi a, l ap mande moun ki vle benfrisyel la fè pwosesis pou rekipere koli a, yo mande rantre an kontak  direktè bank peyi sila. Direktè bank nan bò kote pa l ap mande yon frè pou kapab pèmèt ou rekipere koli a. Jonas Thermitus ki se yon Ayisyen k ap viv Montay nwa fè konnen li se yon viktim nan ka sa kote li peye 125 dola ameriken, li pat janm gen nouvel moun sila yo apre tranzasyon li.

 

lejislasyon sou ka sa an Ayiti

Plizyè ane apre lemond antye ap konfwonte ak pwoblem sibè-eskwokri a, kòmanse vote plizyè lwa pou  fè fas ak li.Peyi Dayiti pako janm lejifere sou li, sa pa anpeche Ayiti te patisipe nan fowòm mondyal sou sibè-krim ak sibè-sekirite nan peyi Kostarika an mas 2012. Patisipasyon Ayiti ta pral fasilite kreyasyon yon komisyon ki ap travay sou elaborasyon ak adopsyon yon lwa sou fenomèn sila anndan konsèy Nasyonal telekominikasyon(KONATEL) gras avèk kolaborasyon Laprimati epi ki jwenn sipò Komite entè-Amerikèn kont teworis (CICTE) san bliye Òganizasyon Eta Ameriken yo (OEA).