Google vle kreye yon jwèt entèlijan konekte, yon enspirasyon ki soti nan fim desen
anime 《Toy Story》.

Nounous google vle kreye a ap gen plizyè gadjèt tankou, plizyè mikro kap nan zòrèy li,
opalè kap nan bouch li ak kamera nan zyel.

Jwèt sa google vle kreyel nan objektif pou reyaji epi jwe ak ti moun, poul konprann
entèprete epi reponn tout sa ti moun nan mande.

Jwèt sa a ap kapab fè plizyè jès, epi tou lap gen Wifi ak bloutouf kap ka fèl reyaji ak lòt
jwèt konekte nan kay la.

Nouvo kreyasyon sa ap kapab ranplase telekòmand tou, avèk vwal lap ka lanse fim
oubyen DVD dirèkteman.

Daprè kreyatè nouvo jwèt sa se ti moun nan kap gen pou kòmande jwèt la.

Se Yon pwojè ki adapte teknoloji militè nan lame izrayelyèn, patikilyèman vizyon noktin,
pou mache otomobil. Pou mache sivil la BrightWay Vizyon devlope kèk teknoloji ki te
kreye pou militè yo tankou sa ou ka wè lannwit. Dènye pwojè nan dat sa se BrightEye ki
limen wout avèk yon limyè ou pa vizib.

An reyalite se yon teknoloji ki gen yon ansanm imaj ki melanje lazè ak kamera pou bay
yon imaj nwa e blan an tan reyèl sou ekran santral tablo bòdi a.

Pou plis presizyon imaj sa pa sanble ak imaj tèmik paske sistèm sa ofri yon vizyèl sou
yon zòn ki laj epi gen kapasite pou pèmèt ou wè tout sa ki sou yon wout menm lè gen
move tan. Li ka pèmèt ou redwi tout danje ak obstak ki ka anpeche moun wè.

Kreyatè statup sa swete wèl nan diferan machin nan yon tan ki pa long, anpil moun
espere limyè envizib sa ap pèmèt redui anpil aksidan ki fèt nan aswè.

Whatsapp pap fonksyone ankò sou Ayfòn iOS 8 ni sou Androyid Gigerbread oubyen
ansyen vèsyon an.

Apre li te fin disparèt sou dènye aparèy Windozfòn yo, aplikasyon an kounya disparèt
sou ansyen vèsyon Androyid ak iOS yo.

Ekip ameriken an ankouraje itilizatè yo pou enstale dènye vèsyon iOS mobil la ki
disponib oubyen ale nan yon lòt sistèm.

Pa lontan, Whatsapp te aktyalize paj FAQ li a ki gen rapò ak telefòn ki konpatib avèl yo.
Daprè ekip kap dirijel la, Ayfòn ki gen iOS 8 oubyen vèsyon ki pi ansyen epi telefòn
Androyid Gingerbread 2.3.7 pa konpatib ankò avèk aplikasyon Whatsapp premye
fevriye 2020.

Nap fè konnen, Ginbergread reprezante aktyèlman mwens pase 0,3 pousan nan sa ki
gen pou wè ak finisman Androyid ansyen vèsyon yo.

Junior Mondésir

Anpil moun kap sèvi ak technoloji pa rive fè diferans ant « entènèt » ak « wèb », anpil
fwa pou anpil moun entènèt ak wèb vle di menm bagay, gen anpil lòt ki pa menm
konnen mo wèb la.

Souvan moun sa yo itilize mo entènèt pou pale de tout aktivite yap fè an liy, tankou
facebook, youtoub, enstagram ak lè yap fè rechèch. Poutan gen yon gwo diferans ant
entènèt ak wèb.

Mo Entènèt se kòmansman 2 mo anglè ki fè yon sèl « Interconnected network » entènèt
se yon rezo enfòmatik ki relye antre yo, se yon strikti ki pèmèt ou voye plizyè
enfòmasyon nan yon òdinatè bay yon lòt gras a yon sistèm adrès ki konplèx ki fè
enfòmasyon sa yo ale nan bon direksyon.

Se depatman defans ameriken ki envante entènèt nan ane 1960 pou sèvis militè yo,
aprè pou voye enfòmasyon byen fasil ant plizyè inivèsite ak sant rechèch.
Poutan World Wide Web ou (Web) pèmèt yon moun konsilte plizyè paj sou plizyè sit,
gras ak yon navigatè ki adapte pou sa pa mwayen òdinatè oubyen smatfòn.
Yo konsidere wèb se kreyasyon Tim Berners-Lee nan ane 1989.

 

Jean Eldy Saintilma

Whatsapp finalman gen kote ki fè nwa.
Mòd sonm lan disponib nan vèsyon bèta nan aplikasyon mesajri ki sou
Androyid. Se pa pou premye fwa mòd la fè remake aparisyonl nan dènye
vèsyon yap eseye yo. Men kòman pou itilizel depi kounya ;

Mòd Whatsapp sonm bèta Androyid la,dènye bèta Whatsapp la gen yon
mòd sonm, dapre sa konfrè Androyid Polis yo rapòte nan dat 22 Janvye
2020. Yon opsyon nan paramèt aplikasyon an pèmèt nou rann koulè
entèfas yo vin sonm epi jwenn yon fon gri fonse.

Se pa yon mòd sonm ki ap pèmèt nou redui konsomasyon enèji ekran yo.
Men nouvo mòd sa se yon siksènan pwoteksyon zye nou, sitou si nou
konsilte smatfòn nou nan fè nwa. Nap raple mòd la te deja parèt plizyè fwa
nan bèta Whatsapp. Dènye fwa li te parèt se te nan mwa oktòb 2019.
Pou ouvri mòd sonm whatsapp la ;
-Ale nan paramèt yo
-Seleksyone seksyon diskisyon yo
-Klike sou tèm
-Epi chwazi sonm

Nan moman sa, mòd sonm lan rezève pou patisipan pwogram bèta
Whatsapp te mete disponib nan makèt androyid yo. Malerezman, pwogram
sa te fèmen pa gen lontan. Epi youn nan pi gwo avantaj tèm sonm lan ofri,
li redui sou ris pwoblèm nan zye itilizasyon telefòn kapab pwovoke.

Auteur : Junior Mondésir, Journaliste

Se yon Pwojè ki te fini nan ane 2013, aprè sa li pran plizyè pri nan mond
lan epi li bay posiblite pou fè plizyè lòt travay ankò.
Sénamé Koffi Agbodjinou, achitèk, antwopològ togolè, prezante nan fen
mwa avril 2019 W.Afate 3D ki fèt ak fatra elektwonik ki trete. Yon pwojè ki
te pran plizyè nan mond lan. Ki kapab fè plizyè lòt pyès an plastik nan
divès fason kap itil moun chak jou.

Kontinan Afriken an depann de sa popilasyon yo konsome, daprè
esplikasyon Sénamé Koffi Agbodjinou. Afriken yo oblije achte kèk aparèy
medikal ki koute yo byen chè, paske yo menm yo pa pwodui. Achitèk la
ajoute kapasite enprimant 3D a gwo anpil.

Yon lòt kote li fè konnen se pou premye fwa kontinan Afrik la gen posiblite
pou sèvi ak yon teknoloji an menm tan avèk moun an oksidan. Li kontinye
pou di : Anplis yon teknoloji, Enprimant sa ap sous pwochen revolisyon
endistriyèl la.

Jounen jodya, gen yon dizèn nan modèl Enprimant 3D kap bay sèvis, yo ap
eseye yo nan kèk lekòl ak Sibè-kafe nan vil Lomé peyi Togo.

Auteur: Junior Mondésir/Journaliste

Aprè Sèt (7) ane eksperimamtasyon pwogram pilòt segondè renove a (NS)
nan 158 lekòl prive tankou piblik, leta ayisyen atravè ministè edikasyon
nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl te deside jeneralize pwogram sa nan
tout peyi a nan lane akademik 2015-2016.

Pwogram sa gen plizyè nouvo matyè ki ajoute sou sak te la deja yo tankou
edikasyon sitwayènte, espò, enfòmatik, ekonomi elatriye.
Selon Plizyè sitwayen pwogram sa ap ede revolisyone sistèm edikasyon
an nan peyi a lè yo konsidere plizyè kou ki ta dwe fèt odyovizyèl epi pèmèt
elèv yo gen bon jan konesans sou gadyèt elektwonik, gen bon konesans
sou òdinatè ak tout sa ki gen rapò ak mond teknolojik la.

Yon lòt kote plizyè paran ak obsèvatè kritike nouvo sistèm sa selon yo ki
pa adapte ak reyalite lekòl yo, yo fè remake anpil lekòl pa gen laboratwa
sa ki lakòz kou yo souvan fèt sèlman nan bouch ak sou tablo.

« Nan lise a kou yo fèt selman an teyori, pa gen sal enfòmatik pou ede nou
pratike », se deklarasyon Elien Hermano yon ekolye nan lise Docima nan
komin môl Sen Nikola.

Selon yon sous nou ka fè konfyans lekòl ki plis ekipe an tèm teknolojik pou
pwogram NS la se lekol kite gen posiblite patisipe nan esperimantasyon
pwogram lan tankou lise Alexandre Petyon, lekòl Frè Hervé Sen Mak, Lise
nasyonal Petyon vil, kolèj Diocésain Saint-Paul pou site sa yo selman.

Auteur : Semilien LOUISIUS
Techdactu

Nikon yon jeyan nan zafè fotografi envante aparèy foto pou
chyen, « Heartography ».
Heartography ki se yon aparèy foto ki fonksyone oubyen fè foto chak fwa rit
kadiak chyen an ogmante.

Kolye ki pase nan kou chyen an gen yon kaptè rit kadiak ki transfere
enfòmasyon sou rit kadiak chyen an bay aparèy foto a.

Sistèm aparèy foto a jwenn enfòmasyon kolye a, epi fè foto si li detekte rit
kadiak chyen an ogmante aprè li jwenn enfòmasyon kolye a voye ba li.
Foto sa yo transfòme emosyon chyen an, an enfòmasyon nimerik.

Sous : le vif
Auteur : Jean Eldy Saintilma