A l’ère numérique, une nouvelle forme de marketing s’est vite développée un peu partout à travers le monde, grâce à la technologie qui ne finit pas d’apporter des changements radicaux dans notre vie quotidienne.

L ‘e-mail marketing ou marketing par courriel qui désigne la conception et l’envoi d’emails comme canal de marketing direct est une nouvelle forme de marketing qui ne finit pas d’impressionner.

On le confondait autrefois à un type de communication de masse, mais aujourd’hui il est basé sur le consentement des contacts et la personnalisation des messages.

L ‘e-mail marketing consiste donc à informer et fidéliser une base de contacts intéressés par vos produits ou services et à générer des ventes en les incitant à visiter des pages spécifiques de votre site.

Dans ce domaine, sur le marché international la plateforme Constant contact est l’un des géants sites qui domine le marché international, il réclame $400 pour 50.000 e-mails avec un plan de départ à $18, et chez nous, en Haïti, il y a parallèlement la fameuse plateforme Pubomax offrant le service Pubomail à un prix dérisoire, où on aura droit à environ plus de 100.000 e-mails, avec $14 comme prix de départ, qui se donne pour objectif d’aider entreprises, agences et startup en Haïti à fidéliser leur clientèle à un prix imbattable.

L’ e-mail marketing est un pilier de la stratégie de marketing digital et il s’est vite révélé le canal de marketing direct le plus important en dépassant largement ses concurrents.

De nos jours, il est impossible de se livrer dans le commerce électronique sans avoir recours aux e-mails marketing. Ces derniers offrent plusieurs avantages et peuvent atteindre plusieurs objectifs,
– de notoriété ; vous faire connaître
– d’image ; vous positionner comme expert
– d’action ; vendre vos produits

L’ E-mail marketing est très accessible, et permet de toucher un grand public diversifié, il favorise une relation durable avec les clients.

Cette nouvelle forme de marketing offre beaucoup d’avantage, ce qui la rend imbattable sur le marché de la publicité, entre avantage écologique, pas de papiers, moins de déchets, c’est plus rapide, très efficace, elle est automatique, et ne dérange pas, elle n’intervient pas brusquement, ainsi, on peut quand on le souhaite vérifier les mails reçus au moment opportun, en plus, le message devient de plus en plus intéressant et captivant avec une grande variété de média entre image, vidéo et gif.

Enfin, ce n’est pas une surprise que l’ E-mail marketing soit de plus en plus utilisé par les entreprises de toutes sortes, en effet c’est un canal qui présente des avantages intéressants et va surtout aider à toucher un maximum de client dans un temps record, du coup demeure sans doute le moteur par excellence des entreprises électroniques.

Joame BAPTISNE

Kominikasyon mas rete mwayen kominikasyon ki plis itilize, e ki plis efikas nan mond lan pou kominike oubyen transmèt yon mesaj bay yon reseptè depi kèk tan. Mwayen kominikasyon sila regwoupe plizyè eleman tankou televizyon, radio près, sinema, entènèt, afich piblisite elatriye.

Dènye jou sa yo si anpil moun itilize rezo sosyal yo pou fè biznis, piblisite, vann tèt yo, bay konsèy sou devlopman pèsonel pou site sa yo selman ebyen politisyen ak stratèj politik yo pa pran tan pou konprann rezo sosyal yo ak sit entènèt yo se mèyè mwayen ki genyen pou fè pwopagan pou realizasyon rejim oubyen abouti ak pouvwa yap defann lan.

Pwopagan se yon yon ansanm teknik gwo antrepriz, politisyen, relijye oubyen yon gwoup moun itilize pou fè yon lòt gwoup moun kwè oubyen aksepte yon opinyon kèlkonk.

Souvan depi yon moun di pwopagan plizyè lòt wè yo tankou move moun, moun kap twonpe, oubyen manipile moun pwopagan lan pa gen anyen mal ladanl nòmalman, sa ki danjere se fason politisyen yo ap fèl dènyè jou sa yo, nan lide pou defann pouvwa yo, fè pase ideyoloji yo pa gen anyen yo pa fè dayè gen yon pwovèb franse ki di, « c’est La fin justifie les moyens ».

Pou fè popilasyon an kwè gouvènman ap travay, pou fè kwè se rejim yo a ki pi bon statèj politik yo ilitilize entènèt la anpil pou fè pase mesaj yo, pou rive sou plis moun gras ak entènèt ak rezo sosyal yo, paske enfòmasyon yo ta releve moun yo pase anpil tan sou entènèt epi souvan itilize’l kòm sous enfòmasyon .

Se pa selman politisyen nan espas pouvwa ki fè pwopagan sak nan opozisyon yo tou fè pwopagan pou oryente opinyon piblik la nan yon sans ou yon lòt, pou destabilize pouvwa an plas la, paske pou nou repran Machiavel, politik se pran pouvwa, egzèsel epi konsève li.

Se konfime Lanaza fè konnen moun ap kapab retounen nan Lalin sèlman nan lane 2028 men pa an 2024.

Depi yon kenzèn lane, Lanaza pa kache anbisyon’l poul voye moun nan Lalin. Senkant ane aprè Neil Armstrong te pile tè satelit natirèl nou an, ajans ayeryen ameriken an pwograme nouvo vizit li nan Lalin pou 2028.

Nan peyi Etazini, yon pwojè lwa soti nan chanm Reprezantan yo bay reta ak pwojè ale nan Lalin Astwonòt yo te pwopoze ak Aeronautics and Space Administration (NASA), « pou amelyore eksplorasyon moun sou planèt Mas nan lane 2033, avèk kèk stasyon ravitayman, kèk remokè ak plizyè lòt aparèy ayeryen.

Pwojè lwa a, ki pote non HR 5666, fè konnen aterisaj nan Lalin nan lane 2028 ta dwe plase nan kad yon pigwo pwogram ki soti nan Lalin pou ale nan planèt Mas.

Menm jan pwogram nan te gentan prevwa sa, Red Planet ki vledi planèt Wouj, ta ka fasilite prezans moun sou planèt Mas nan lane 2033, kap gen plizyè misyon sou espas planèt Mas la.

Li rete pou konnen, HR 5666 la nesesite plis souplès nan plasman estasyon espasyal GATEWAY la, daprè sa Lanaza esplike, lap ouvri kèk posiblite tankou pwen pou soti nan planèt Tè pou ale nan Lalin kòm anplasman gravitasyon ki stab ant 2 mond yo.

Nan sans sa, anpil moun ap mande tèt yo, nan kèk deseni, èske ap gen yon fòm vi ki posib nan yon lòt planèt gras ak evolisyon teknolojik.

Nan kèk tan Whatsapp ap vini ak yon lektè anprent dijital pou ranfòse sekirite sou Androyid.

Selèb aplikasyon Whatsapp ap prepare yon fonksyonalite anpil moun ap tann sou Androyid. Lè’l fin prepare, itilizatè yo ap kapab pwoteje konvèsasyon yo avèk anprent dijital yo.

Sistèm nan ap pèmèt ou defini yon tan limit avan aplikasyon an mande yon pwosedi byolojik. Li ka soti yon minit rive 30 minit. Yon lòt kote, itilizatè a ap gen pou chwazi yon kòd sekirite sizoka lektè anprent lan pata fonksyone.

Sosyete a, ki fè pati gwoup Facebook, vle garanti itilizatè’l yo yon pibon pwoteksyon ak enfòmasyon pèsonèl yo, pandan eskandal sou itilizasyon enfòmasyon sa yo ap ogmante, pou fè referans ak sosyete Mark Zuckerberg lan.

Nouvo fonksyonalite Whatsapp sa ta dwe nan jou kap vini yo disponib pou gran piblik la, menm si poko gen dat ekzat ki kominike. Sou Ayfòn yo, mesajri a deja konpatib ak fòm teknoloji Tòch ID a oubyen Fas ID a.
Se yon fonksyonalite kap disponib nan dènye vèsyon whatsapp yo, epi anpil moun deja ap tann li.

Lavant tablèt diminye sou kantite pwodui ki ekoule, men Ipad toujou rete aktif sou mache a.

Lavant tablèt yo kontinye ap diminye, -1,5 pousan sou 12 dènye mwa yo. Yon rekil san bri ki esplike tèt li avèk siksè Apple genyen sou mache a. Gwoup ki nan Eta kalifòni an te rive fè lavant yo monte ak yon nivo ki plis pase 15 pousan nan ane 2019. Ipad reprezante jodi a plis pase yon (1) lavant sou (3) twa nan magazen, dapre sa kabinè etid IDC deklare.

Avèk plis pase 49 milyon inite ki pase nan ane 2019, Apple toujou kenbe pozisyon’l sou mache tablèt yo. Yon lòt kote, Samsung ak Huawei, yo chak vann 21,7 ak 14,1 milyon aparèy nan ane 2019 la, pilwen sa ki fè lavant pou yo chak te regrese anpil : -7,2 pousan pou Samsung ak -3,5 pousan pou Huawei.

Pèfòmans 2 aktè azyatik yo tèlman pabon, menm Amazon kapab nan yon ti tan retire Huawei nan 3zyèm plas la. Gwo konpayi I-komès la te wè lavant li yo ogmante pou plis pase 1,2 milyon inite nan lane 2019. Li te vann nan ane ki pase plis pase 13 milyon tablèt pa mwayen platfòm I-komès.

Aktè ki pi saj yo fè konklizyon tablèt yo ki soti nan konpayi Apple jodi a kontwole anviwon 2/3 nan mache a, epi pati pa yo a nan mache a kapab kontinye ogmante paske depi kèk ane, lòt konstriktè yo vin chak jou nan kanpe lavant tablèt, paske pou aktè yo, rantablite a pa la ankò.

Siksè telefòn PC ak ibrid yo se youn nan faktè ki lakoz feblès sa sou mache a. Depi 2 zan, lavant PC yo ogmante anpil. Konsomatè yo vin chak jou prefere envesti nan ibrid ak tablèt ki kapab konvèti sou fòm òdinatè pou moun sèvi, nan espas ki pou Microsoft la.
Èske se ta kòmansman deklen tablèt nan mond nimerik la? Eske gen yon lòt aparèy ki prevwa pou ranplasel se diferan kesyon nou ka poze sou diminisyon lavant tablèt nan mond enfòmatik la.

Sous : HIGH-TECH

Depi 10 lane, teknoloji ap evolye epi vini ak yon nouvo fòm gouvènman teyorikman ak sou plan pratik se youn nan pi gwo evolisyon ki fèt nan administrasyon piblik la pandan dènye ane sa yo. Li vini avek nouvo vokabilè, nouvo pratik, lòt fason moun reyaji epi modifye rapò ki egziste nan Administrasyon piblik la.

Tèm sa pran nesans gras ak pratik komès elektwonik nan sektè piblik la, kòm definisyon nou ka di se diferan aktivite gouvènman ap mennen ak divès pwosesis nimerik nan kad yon rezo enfòmatik gras ak entènèt ant administration piblik ak sektè prive a pou sèvi pi byen popilasyon an.

Aktivite sa yo fèt sou fòm echanj eletwonik enfòmasyon nan objektif pou founi oubyen pou benefisye sèvis epi ekoule pwodui.

Yon fason jeneral nou kapab di Gouvènans Elektwonik la se nouvo wòl administrasyon piblik la jwe gras ak itilizasyon Teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon

Gouvènans Elektwonik la relye kèk eleman kle, pami yo nouvo anviwonman administrasyon an avèk itilizasyon Teknoloji enfòmasyon ak Kominikasyon yo, pami yo enfòmatik, imel, wèb, Teknoloji san fil, ki patisipe nan jesyon sèvis administrasyon an fèt pi byen, pi rapid epi pèmèt sitwayen yo jwenn plis priyorite.

Premye domèn Gouvènans elektwonik lan se fonksyon leta nan ekonomi ak nan sosyete a, li gen pou objektif ogmante randman ekonomik la, paske enfòmasyon se yon nouvo richès teknolojik, epi li pèmèt pwodiksyon richès, nan sans sa gouvènman dwe favorize kreyasyon antrepriz, enstale enfrastrikti teknolojik nan tout peyi a pou fasilite fonksyonman fòm gouvènans sa.

Gouvènans elektwonik la dwe kreye mwayen ak dispozisyon nesesè pou tout tranzaksyon, demann pyès tankou ak nesans, kat idantifikasyon, paspò elatriye) peye anplwaye, envestisman nan divès domèn fèt ak plis transparans gras ak sistèm nimerik la, ki ap rann pwosesis sa yo pi fyab, pi efikas epi pi rapid.

Menm nan zafè eleksyon gouvènans elektwonik lan ap pote anpil amelyorasyon, nan transparans eleksyon, nan rapidite ak fyabilite rezilta, epi ap pèmèt rediksyon pousantaj koripsyon nan pwosesis elektoral la.

Gouvènman elektwonik la, pote anpil avantaj epi anpil moun konsiderel kòm yon pwen ki enpòtan nan tout devlopman dirab yon peyi jounen jodya, li diminye fistrasyon nan relasyon piblik yo, menm lè pou bon fonksyonman gouvènans sa, ta dwe gen nouvo lwa ki ekri sou teknoloji ak gouvènans elektwonik spesyalman pou evite konfli nan administrasyon piblik la epi evite kriz nan sosyete.

Joame BAPTISNE

Gen kèk syantifik nan peyi Hong Kong rive rechaje plizyè santèn dyòd Led apati kèk gout dlo . Yon nanojeneratè ki kapab bay kouran gras ak lapli oubyen yon tib avèk dlo.

Santral idwolik yo itilize tibin kouple nan jeneratè elektwomayetik yo , sa ki pèmèt yo itilize fòs dlo a pou pwodwi kouran elektrik . Men sistèm sa yo anpil , yo lou epi yo pèdi nan efikasite kantite dlo a. Sou lafòm, gen yon altènativ ki egziste nan nanojeneratè triboelektrik la, se yon nouvo dekouvèt, nan lane 2012. Nan yon atik pibliye nan revi Nature , yon ekip chèchè nan Inivèsite minisipal Hong Kong reyisi kreye yon jeneratè ki mil fwa pi efikas. Nanojeneratè triboelektrik ki itilize fòs yon gout dlo pou transfere yon chaj ant de kouch separe ki separe .Syantifik yo itilize politetrafliyowoetilèn ki se yon polimè avèk yon chaj ki ap prèske la tout tan epi ki pèmèt konvèsyon enèji a ak plis efikasite.

100 dyòd limen avèk yon gout dlo anplis, pandan n itilize yon elektwòd an aliminyòm , chèchè yo dekouvri somè enèji a pat pwodwi nan moman enpak la men lè gout dlo an ap tonbe. Gout sa kreye yon sikwi fèmen lèw touche elektwòd la , li aji tankou yon rezistans, polimè a transfòme an kondansatè. Sifas la kapte epi stoke plis chaj pandan li rann jeneratè a vin pi efikas.

Rezilta sa posib avèk yon goutlèt dlo, chèchè yo reyisi alimante 100 dyòd elektwoliminesant (Led), epi fè konnen 4 gout dlo dwe pèmèt 400 limen.

Nanojeneratè yo kapab itilize pi gwo kantite pou gen kouran gras ak lapli, men li ka sèvi tou pou kolekte enèji lanmè yo oubyen menm dlo anndan yon tib. Chèchè yo dwe rezoud ankò kèk pwoblèm tankou kowozyon elektwod yo men yo espere genyen yon bon pwototip nan 5 ane pou rive rezoud pwoblèm enèji nan anpil peyi nan mond lan, sitou nan sa ki pi pòv yo.

Sous : FUTURA TECH

Rachelle FIGARO

Gras ak teknoloji, limanite dekouvri inivè a gen lòt planèt gras ak nouvo teknoloji
enfòmasyon ak kominikasyon yo. Poutan gen moun ki konsidere teknoloji kòm yon
bagay ki ka koze gwo danje, epi gen tandans atribiye tout pwoblèm mond lan ak yo.
Èske nou dwe kondane mwayen teknolojik yo jan anpil moun fèl? Kalifye yo de tout sak
pa bon?

Avan, egzistans mwayen teknolojik yo, liv se te sèl refij etidyan ak moun kap fè rechèch
te genyen. Se poutèt sa a li te pi difisil pou moun te fè rechèch.

Jodi a, gras ak inovasyon teknolojik yo, rechèch vin pi fasil nan tout domèn, sitou nan
domèn lekòl nan bay etidyan chans pou jwenn enfòmasyon ki lontan pat aksesib pou
tout moun. Se te sèlman moun ki te gen anpil byen ak lajan ki te gen aksè ak yo.
Anplis, kòm tout moun vin gen menm aksè pou jwenn enfòmasyon, sa pèmèt anpil peyi
devlope, devlope lespri moun yo tou.

Poutan, jan medya yo propaje enfòmasyon yo rapid kounya, entènèt sitou, kapab gen
grav konsakans sou jèn yo si paran yo pa vijilan, li ka koz yo pèdi sans reyèl lavi yo nan
konsilte yon seri sit entènèt ki ka reprezante gwo danje nan lavi yo.

Kidonk, (responsab yo, paran, ansenyan ak edikatè) dwe reyaji epi mobilize itilizatè yo
pou lite kont tout move itilizasyon mwayen teknolojik yo ki kapab deranje sitwayen ak
kominote yo.

Pou nou fini, nou kapap di lè nou konsidere mwayen teknolojik enfòmasyon ak
kominikasyon yo kòm zouti pou fè sa ki mal oubyen bagay ki san enpòtans se yon
enjistis grav. Pou evite sa, fòk gen kanpay sansibilizasyon ki fèt pou itilizatè yo, yon
fason pou ede yo konprann pi byen mwayen teknolojik yo epi montre yo pi bon fason
pou yo byen itilize teknoloji yo.