Envansyon Teknolojik Nan Revolisyon Lavi

Teknoloji se youn pami domèn ki pi enpòtan nan lavi moun jounen jodya,  li ka patisipe nan tout travay, li rann lavi moun pi fasil, li rann metye yo pi efikas sa ki ta pouse anpil moun kwè pa ka gen devlopman nan epòk sa nap viv la san bon jan evolisyon teknolojik.

Men kèk pami dènye Envansyon Teknolojik ki revolisyone lavi moun nan mond lan:

BioCarbon: Deforestasyon se youn nan koz ki pwovoke pwoblèm chanjman ak rechofman klimatik limanite ap fè fas jounen jodya, nan sans sa yon gwoup syantifik anglè pwopoze yon aparèy ki rele (BioCarbon Engineering) ki gen kapasite pou replante plis pase yon milya pyebwa sou yon ane, ki ap pèmèt yo touche 570.000 ekta. Travay sa ap posib gras ak plizyè Dwon ki ap siyale espas ki plis debwaze nan mond lan pou yo rebwaze yo.

Tablèt pou Avèg: Fasilite Entegrasyon Moun Andikape nan sosyete yo konsène teknoloji tou, ki pwouve yon lòt fwa ankò pa dwe gen eksklizyon nan domèn sa. Yon ekip nan peyi Otrich devlope yon tablèt pou moun ki pa byen wè, ak avèg pou fasilite yo itilize teknoloji. Tablèt la prezante sou fòm yon tèks an bray (ekriti avèg), ekran prezante yon kantite ti boul ki ap fasilite avèg yo li sou li, tout entèfas la fòme de ekriti bray, ki pral rann avèg ak moun ki pa byen wè fè eksperyans pa yo nan mond teknolojik la.

Bee Smart: Teknoloji desideman antre nan tout domèn, fwa sa se nan agrikilti spesyalman nan Apikilti kote yon ekip nan peyi Bilgari pèmèt apikiltè yo redwi nan depans yo epi jwenn plis avantaj avèk envansyon yon Rich Abèy Teknolojik ki pote non Bee Smart Technologies, li pwopoze tanperati ideyal pou Abèy yo pwodui myèl an kantite epi li favorize repwodiksyon abèy yo.

Mont konekte: Nan tout aparèy entèlijan moun plis itilize, mont entèlijan yo kòmanse ap vale tèren, li konekte ak telefòn, li kontrole kantite pa ou fè nan yon jounen, li kalkile kantite kalori ou boule, kontwole batman kè, afiche apèl, mesaj ak notifikasyon rezo sosyo yo, anplis li kenbe misyon orijin mont ki se bay moun lè.

Machin Otonòm: Yon lòt envansyon ki ap fè anpil pale nan mond teknolojik la se machin otonòm, oubyen machin konekte, li sèvi ak pwodiksyon elektrik, li itilize koneksyon entènèt ki pèmèt li toujou rete an kontak ak endistri ki konstwi li a, li ofri sèvis apèl nan ka ijans, ede rezoud pwoblèm machin lan, li ede chofè a oryantel, avètil obstak ki ka prezante, li kapab detekte emosyon chofè a ki ap pèmèt li prevwa aksidan.

Miwa Konekte: Youn nan pi resan envansyon teknolojik se Miwa konekte, oubyen Miwa Entèlijan, li kapab enstale nan chanm, nan sal de ben oubyen nenpòt lòt espas, li enfòme nan bay Tit aktyalite, meteyo, ou kapab li kouryèl elektwonik, verifye notifikasyon sou rezo sosyo yo, ede moun nan makiyaj, epi sa ki pi pèfòman yo gen kapasite pou yo rechofe oubyen refwadi chanm kote yo ye si tanperati a mande sa.

Teknoloji pap janm fin etone nou, chak jou kap pase evolisyon yo pèmèt lavi nou pi fasil epi ede nou rezoud kèk pwoblèm limanite ap fè fas jounen jodya.

Sous: letemps.ch

levif.be

Auteur: Joame BAPTISNE

Techdactu

Kèk Metye rantab nan Mond Enfòmatik ak Nimerik la

Avèk evolisyon teknolojik,  gen anpil nouvo metye ki pran nesans, nan anpil sektè tankou Teknoloji enfòmasyon,  Enfòmatik, ak metye sou entènèt pou nou site sa yo sèlman.

Pami nouvo metye sa yo, nap prezante kèk nan yo ki pi rantab :

Enjenyè nan Entèlijans Atifisyèl

Kantite metye ki konsène Entèlijans Atifisyèl miltipliye pa 16 pandan 4 dènye ane sa yo. Yon Enjenyè nan Entèlijans Atifisyèl kapab enstale, fè konsepsyon sistèm epi navigasyon nan yon machin otonòm. Wòl li se pou konsevwa pwogram enfòmatik ki la pou repwodui travay ak refleksyon moun ap jere. Li travay an kolaborasyon ak yon Devlopè enfòmatik pou li ka entegre teknoloji li yo sou mache a.

Spesyalis nan Cyber sekirite

Sistèm enfòmatik se sib prensipal pirat enfòmatik yo ki toujou ap chèche tout mwayen pou atake epi vòlè enfòmasyon,  yo itilize viris enfòmatik,  yo atake tout sistèm, tout antrepriz nenpòt fason ki posib. Wòl Spesyalis nan Cyber sekirite a se pou anpeche yo rive pirate epi pèdi enfòmasyon sansib epi garanti sekirite sistèm enfòmatik yo, li itilize politik sekirite enfòmatik ak Telecom Antrepriz yo pou rive pwoteje enfòmasyon yo. Li idantifye epi analize menas pirat yo pou li kapab pi byen sekirize sistèm yo.

Manajè Kominote

Manajè Kominote se yon metye ki enpòtan,  wòl li se pou jere kominote yo pou amelyore notoryete epi imaj yon Antrepriz oubyen yon Enstitisyon sou entènèt. Li ap siveye rezo sosyo yo pandan lap redije kontni editoryal (Tèks, Imaj, Videyo)  pou alimante yo. Travayè nan metye sa dwe pran plizyè fòmasyon pou li ka efikas tankou Kominikasyon, Pwomosyon Pwodui (Maketin) , li dwe metrize epi adaptel ak chanjman kap fèt tanzantan sou entènèt la.

Enjenyè nan fyabilite Sit

Pwofesyonèl entènèt sa travay pou Antrepriz Teknolojik nan lide pou garanti Fyabilite Sit entènèt ak Aplikasyon yo. Metye sa enpótan  epi li evolye ansanm ak lejislasyon ki dispoze prensip fonksyonman Sit yo. Enjenyè nan Fyabilite Sit entènèt la dwe metrize Jeni lojisyèl ak Aplikasyon yo.

Enjenyè Data

Enjenyè Data enstale enfrastrikti ak materyèl ki endispansab nan analiz enfòmasyon. Travay li se entèprete aprè analiz, yon kantite enfòmasyon li resevwa. Li se premye mayon nan chèn tretman enfòmasyon. Se yon ekspè ki jwe plizyè wòl, li dwe metrize matematik, statistik, epi kòd entènèt ak pwogramasyon.

Data Syantis

Wòl Data Syantis la se pou fè enfòmasyon yo pale, li soutire enfòmasyon ki enpòtan ki ka ede antrepriz yo pran bon jan desizyon ki stratejik,  li ka travay nan domèn ki varye tankou Ikomès, nan Rechèch, kidonk li dwe gen yon nivo Metriz oubyen Doktora.

Se kèk pami nouvo metye ki plis rantab nan mond teknolojik la, kote anpil antrepriz nimerik bezwen sèvis pwofesyonèl sa yo pou antrepriz yo kapab pi byen fonksyone epi jenere plis pwofi.

Sous : Futura-Tech

Auteur : Joame BAPTISNE

Techdactu